Napisz do nas

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą Klauzulą RODO dot. przetwarzania danych osobowych Czytaj więcej


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez GOOD GAME VR

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: GOOD GAME VR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mariana Smoluchowskiego 7, 60-179 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702570, NIP: 7792490896, REGON: 380299527, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, zwana dalej: "Administratorem" lub „GOOD GAME VR”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: salon@goodgamevr.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GOOD GAME VR (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Państwa dane będą przechowywane przez GOOD GAME VR nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Kontakt

Centrum Avenida
ul. Matyi 2, 61-586 Poznań
(2 piętro, nad fontanną, naprzeciw strefy restauracyjnej)

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Sobota : 9:00-21:00
Niedziela: 9:00-20:00
Rezerwacja/Salon 664 133 082
Business manager: 667 999 663
salon@goodgamevr.pl
Good Game VR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mariana Smoluchowskiego 7, 60-179 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702570, NIP: 7792490896, REGON: 380299527, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.