REGULAMIN

przebywania oraz korzystania z usług dostępnych na terenie Hali Gier VR

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przebywania oraz korzystania z usług na obiekcie Hala Gier VR (dalej: „Hala Gier VR”) zlokalizowanym pod adresem: ul. Mariana Smoluchowskiego 7, 60-179 Poznań, zarządzanym przez GOOD GAME VR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mariana Smoluchowskiego 7, 60-179 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702570, NIP: 7792490896, REGON: 380299527, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (zwana dalej: „GOOD GAME VR” lub „Spółka”).

§ 1 
ZASADY OGÓLNE
1. Osoby przebywające na terenie Hali Gier VR (dalej: „Hala Gier VR” lub „Obiekt”) oraz osoby korzystające z usług dostępnych w tym obiekcie (dalej: „Gracze” lub „Uczestnicy”) zobowiązane są do:
• zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do zasad w nim określonych,
• bezwzględnego przestrzegania poleceń i do stosowania się do uwag pracowników Good Game VR (dalej: „Obsługa”) w czasie przebywania na terenie Obiektu,
• dokonania płatności przed rozpoczęciem gry,
• wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym przez Obsługę bezpośrednio przez rozpoczęciem gry,
• zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie Obiektu,
• zdjęcia okularów na czas gry,
• posiadania obuwia na płaskiej podeszwie,
• zachowania porządku i czystości.
2. Na terenie Hali Gier VR zakazane jest:
• palenie tytoniu,
• spożywanie alkoholu oraz konsumpcja artykułów spożywczych i napojów zakupionych poza Halą Gier VR,
• wnoszenie przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób,
• przebywanie osób małoletnich bez opiekuna prawnego, osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu w trakcie gry albo te osoby, albo innych Graczy,
• bieganie oraz czołganie się,
• agresywne zachowanie w stosunku do innych osób,
• fizyczny kontakt między Graczami,
• chwytanie urządzeń będących w posiadaniu innego Gracza,
• używanie otrzymanego sprzętu w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w trakcie szkolenia,
• wspinanie się lub wieszanie się na ściankach lub elementach wyposażenia Hali Gier VR.

3. Obsługa ma prawo odmówić uczestnictwa w grze lub zażądać opuszczenia terenu Hali Gier VR osobom niespełniającym powyższych wymagań, także przed upływem czasu gry, bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.

§ 2 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność majątkową, za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego Regulaminu lub poleceń Obsługi.

2. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Obsłudze. 

3. Uczestnicy gry mają pełną świadomość i akceptują fakt, iż gra na terenie Hali Gier VR jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, Uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w grze.

4. Osoby przebywające na terenie Hali Gier VR zobowiązane są do niepozostawiania w szatni wartościowych przedmiotów (tj. o łącznej wartości pow. 200,00 zł), w tym m.in.: sprzętu elektronicznego, biżuterii, zegarków, itp., a także dużych sum pieniędzy.

5. Osoby wchodzące na teren Hali Gier VR w okularach, ponoszą wszelką odpowiedzialność za ich zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie podczas przebywania na terenie obiektu.§ 3 
ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BOKSÓW VR ORAZ ARENY VR

1. Good Game VR udostępnia Boksy VR oraz Arenę VR – zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem dostępnym w recepcji oraz na stronie www.goodgamevr.pl.

2. Zarówno na Arenie VR, jak i w Boksach VR tylko Obsługa może zakładać i zdejmować sprzęt z Uczestników.

3. Na Arenie VR:
• mogą grać maksymalnie cztery (4) osoby;
• nie można dodawać lub wymieniać Graczy w trakcie rozgrywanej gry.

4. W przypadku Boksu VR:
• zakupionego na 30 min.:
- Gracz może zagrać maksymalnie w dwie (2) gry;
- brak jest możliwości korzystania z Boksu przez więcej niż jednego Gracza
w tym współdzielenia Boksu z innym Graczem;
• zakupionego na 60 min.:
- Gracz może zagrać maksymalnie w cztery (4) gry;
- z Boksu może korzystać maksymalnie dwóch (2) Graczy (zasada ta nie dotyczy Boksów VR zakupionych w ramach promocji);

5. Minimalny czas gry to 30 min.

6. Możliwe jest wykupienie wstępu w Jednostkach Czasu Gry: 30 min. lub 60 min., albo ich wielokrotności.

7. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą Jednostkę Czasu Gry.

8. Za przedłużenie korzystania z Boksu VR o kolejne 30 min. lub 60 min. jest pobierana opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą Jednostkę Czasu Gry, niezależnie od faktycznego jej wykorzystania.

9. Czas gry obejmuje także: zakładanie i zdejmowanie sprzętu z Graczy, przeszkolenie, przekazywania instrukcji, wyjaśnianie zasad i przełączanie gier przez Obsługę.


§ 4 
REZERWACJE, DOKONYWANIE OPŁATY ZA WSTĘP ORAZ ZAKUP VOUCHERÓW

1. Rezerwacji można dokonywać codziennie drogą elektroniczną poprzez: skierowanie zapytania o wolny termin w formie wiadomości tekstowej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: salon@goodgamevr.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 883 490 932 (telefon czynny codziennie w godzinach od 15.00 do 22:00).

2. Dokonanie rezerwacji możliwe jest również poprzez stronę www pod adresem www.goodgamevr.pl w zakładce „REZERWUJ”, poprzez wykonanie kolejnych czynności:
• wybór dnia i godziny rezerwacji spośród wolnych terminów,
• podanie danych Gracza (imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu),
• zatwierdzenie rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuj”, po uprzednim zaznaczeniu właściwych check-boxów.
3. Gracze zobowiązani są stawić się w Hali Gier VR na co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem swojej gry. 

4. Gracz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wstęp przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Opłaty za przedłużenie czasu gry, o których mowa w § 3 ust. 8 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po zakończeniu gry i przed opuszczeniem Hali Gier VR.

5. Gracz który dokona rezerwacji i nie stawi się w Hali Gier VR w umówionym czasie lub nie anuluje rezerwacji do 24 godzin przed rozpoczęciem gry, nie ma prawa do zwrotu uiszczonej opłaty/wykupionego vouchera lub kuponu za wstęp, które przepadają z tytułu wyłączenia z oferty na czas ww. rezerwacji Areny VR lub danego Boksu VR. 

6. Płatności na miejscu dokonywać można gotówką w walucie PLN lub za pomocą terminala płatniczego.

7. Good Game VR zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Gracza z przyczyn niezależnych od Good Game VR, z powodu siły wyższej lub z innych przyczyn uniemożliwiających lub wysoce utrudniających bezpieczne przeprowadzenie gry, tj. np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, pożaru, zalania Obiektu itp. W takim przypadku Obsługa zobowiązana jest do zaproponowania innego terminu lub zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp. 

8. W przypadku, gdy w trakcie korzystania z Boksu VR nastąpi awaria sprzętu i nie będzie możliwe dalsze korzystanie przez Gracza z usługi, a żaden inny boks nie będzie w tym czasie dostępny, Obsługa może wręczyć Graczowi imienny Voucher upoważniający do skorzystania z Boksu VR w innym, zarezerwowanym wcześniej przez Użytkownika terminie.

§ 5 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GOOD GAME VR
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: GOOD GAME VR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mariana Smoluchowskiego 7, 60-179 Poznań, KRS: 0000702570, NIP: 7792490896, REGON: 380299527, zwana dalej: "Administratorem" lub „GOOD GAME VR”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: salon@goodgamevr.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GOOD GAME VR (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Państwa dane będą przechowywane przez GOOD GAME VR nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie
z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.